Domov » Aktuality » Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov od 01.01.2022 v rámci NP BOKKÚ

Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov od 01.01.2022 v rámci NP BOKKÚ

Publikované utorok, 11 januára 2022

IA MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať, že na základe aktuálneho znenia Zmluvy o spolupráci (podľa článku 4, bodu 4.4) IA MPSVR SR môže zvýšiť výšku finančných prostriedkov poskytovaných na krytie personálnych výdavkov zamestnancov KC, NDC, NSSDR.

Na základe normatívneho mechanizmu stanoveného vo Vyzvaní pre NP BOKKÚ a v Príručke pre Prijímateľa a na základe aktuálnych možností schváleného rozpočtu  pre NP BOKKÚ IA MPSVR SR, s účinnosťou od 01.01.2022, zvyšuje maximálnu výšku finančných prostriedkov na personálne výdavky zamestnancov KC, NDC, NSSDR za kalendárny mesiac v porovnaní so sumou stanovenou v Zmluve o spolupráci a Dodatku pre rok 2021 (článok 4, bod 4.3 Zmluvy o spolupráci).  Index zvýšenia je stanovený maximálne na 3 %.

IA MPSVR SR vypracuje a následne zašle všetkým zapojeným subjektom návrh Dodatku ku zmluve o spolupráci, kde už bude zindexovaná celková cena práce ( ďalej ,,CCP“) na jednotlivých pracovných pozícií zamestnancov KC, NDC, NSSDR pre rok 2022.

Zároveň však platí, že zvýšenie finančných prostriedkov na personálne výdavky je zhora ohraničené maximálnou sumou (CCP), ktorú stanovil pre oprávnenosť týchto výdavkov Riadiaci orgán MPSVR SR. Limity CCP sú pre pracovné pozície odborný garant KC/NDC/NSSDR, odborným pracovník KC, NDC,NSSDR a odborný pracovník – komunitný pracovník KC, pracovník KC nasledovné:

Názov pracovnej pozícieMaximálny limit CCP na rok 2022
Odborný garant KC, NDC, NSSDR1 905,00 €
Odborný pracovník KC/NDC/NSSDR/
odborný pracovník – komunitný pracovník KC
1 523,00 €
Pracovník KC, NDC,NSSDR1 253,00 €

V prípade akýchkoľvek nejasností, či uistenia sa o správnom výpočte maximálnej  oprávnenej CCP za zamestnancov KC, NDC, NSSDR od 01.01.2022, kontaktuje prosím príslušných finančných manažérov.

Kontakty:

Mgr. Terézia Patáková, finančná manažérka

+421 2 2043 1415

Ing. Lukáš Burianek, finančný manažér

+421 2 2043 1309

Bc. Tomáš Slaninka, finančný manažér

+421 2 2043 1309

Mgr. Tatiana Šuňalová

+421 2 2043 1309

Ing. Katarína Drahošová

+421 2 2043 1410

Mgr. Barbora Ušiaková

+421 2 2043 1410