Domov » Aktuality » Informácia pre subjekty zapojené do národných projektov IA MPSVR SR

Informácia pre subjekty zapojené do národných projektov IA MPSVR SR

Publikované štvrtok, 19 marca 2020

Dňa 12.3.2020 vyhlásila vlády Slovenskej republiky na Slovensku mimoriadnu situáciu v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus). Dňa 15.3.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav pre oblasť zdravotníctva. V záujme minimalizácie negatívnych dopadov, vyplývajúcich zo šírenia pandémie koronavírusu, zverejňujeme nasledovné odporúčanie pre účely správneho posudzovania oprávnenosti výdavkov. V tomto usmernení nie je z objektívnych dôvodov možné obsiahnuť všetky situácie, ktoré je, resp. potenciálne bude potrebné riešiť, a preto je potrebné sa  riadiť všeobecnými usmerneniami príslušných orgánov krízového riadenia (vláda SR, resp. Ústredný krízový štáb, orgány CO príslušných Okresných úradov ) a štátneho zdravotného dozoru (Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho regionálne zložky, Kancelária hlavného hygienika SR), vydanými v súvislosti s touto krízovou situáciou a špecifikami zamestnávateľa s dôrazom na lokality, v ktorých sa nachádza sídlo konkrétneho zamestnávateľského subjektu.

Zároveň Vám odporúčame, priebežne sledovať webové stránky MPSVR SR a IA MPSVR SR, na ktorých budú priebežne zverejňované aktuálne informácie, k postupom pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s prevenciou a riešením nebezpečenstva šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV).

V súvislosti s projektami, ktoré sú podporované z OP ĽZ prostredníctvom IA MPSVR SR, zameranými na cieľové referenčné skupiny, ohrozené sociálnym vylúčením, dezintegráciou alebo inou formou sociálnej exklúzie, je nevyhnutné si uvedomiť, pretrvávajúcu potrebnosť poskytovať pomoc v maximálnom rozsahu v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v SR, a to za súčasného rešpektovania opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ďalších príslušných relevantných orgánov verejnej moci. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, pred aplikáciou nižšie uvedených opatrení, o maximalizáciu úsilia, smerom k naplneniu tohto cieľa.

Pred aplikáciou § 142 ods. 3 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ZP), odporúčame  dôkladne preskúmať všetky možnosti zabezpečiť výkon, t. j. vlastné plnenie príslušnej zmluvy o spolupráci (konkrétneho subjektu s IA MPSVR SR) v súlade s nastavenými podmienkami príslušného národného projektu, t. j. ide o nasledovné opatrenia:

  • ospravedlnená neprítomnosť v práci – postupuje sa na základe ustanovenia Zákonníka práce v platnom znení (ďalej aj „Zákonník práce“ alebo „ZP“) o dôležitých osobných prekážkach v práci (§ 141 ods. 1 ZP), kde zamestnávateľ ospravedlňuje neprítomnosť zamestnanca v práci z konkrétnych dôvodov. Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti v prípade karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy. Za tento čas nepatrí zamestnancovi  od zamestnávateľa náhrada mzdy.
  • práca z domu – zamestnávateľ a zamestnanec majú možnosť dohodnúť sa na dočasnom výkone práce z bydliska zamestnanca – ide o možnosť, ktorú ZP zmieňuje v ustanovení § 52 ods. 5. V prípade, ak pracovná zmluva takéto miesto výkonu práce neobsahuje, mala by sa dojednať jej zmena (a to vo forme Dodatku k pracovnej zmluve podľa § 54 ZP). Ak je zamestnanec už v izolácii doma (s cieľom, aby sa predišlo šíreniu ochorenia COVID-19), prípadne ak nie je zmenu zmluvných podmienok možné vykonať písomne, je dôležité túto skutočnosť zdokumentovať iným preukázateľným spôsobom, napr. e-mail. Práca z domu sa nemusí použiť len u zamestnancov, kde je určité riziko, že už mohli byť nakazení alebo ktorí sú už v izolácii, ale aj s cieľom zníženia počtu zamestnancov v práci – napr. za účelom zvýšenia ochrany zamestnancov, ktorí dochádzajú z väčších vzdialeností a používajú hromadné dopravné prostriedky, s cieľom ochrany zamestnancov, ktorí sa starajú o staršie osoby, pre kategóriu zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu, starajúcich sa o deti; ak sú zatvorené školy, pre zamestnancov na pracoviskách „open space“, kde je vyššia koncentrácia osôb na jednom pracovisku, a pod. 
  • čerpanie dovolenky – zamestnávateľ môže určiť čerpanie dovolenky zamestnancovi len za podmienok, ustanovených Zákonníkom práce (§ 100 a nasl. ZP). Podľa § 111 ods. 1 Zákonníka práce je pri určovaní dovolenky potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Podľa § 111 ods. 4 Zákonníka práce čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca. V prípade aktuálnej situácie – núdzového stavu v SR, odôvodneného nutnosťou prevencie šírenia COVID-19, ide nepochybne o výnimočnú situáciu.
  • čerpanie náhradného voľna – ak má zamestnanec nevyčerpané náhradné voľno, do úvahy pripadá aj určenie čerpania náhradného voľna (podmienky viď. § 121 a § 122 Zákonníka práce ).
  • ďalšie prekážky v práci na strane zamestnanca – podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi aj pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr.
  • nepridelenie/neprideľovanie práce zamestnancovi – prekážka v práci na strane zamestnávateľa – v osobitnom prípade, ako je zabránenie šírenia koronavírusu  COVID-19, nemusí zamestnávateľ rizikovým zamestnancom  (napr. suspektným prípadom, t. j. osobám,  podozrivým z nákazy- pozn.)  umožniť výkon práce na pracovisku s cieľom prevencie. V tomto prípade patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku (§ 142 ods. 3 Zákonníka práce). Ide teda o prípad, ak zamestnanec mal naplánované zmeny a zamestnávateľ mu oznámi, že mu prácu nepridelí. Zákonník práce neobsahuje časové obmedzenie trvania tejto prekážky v práci, a teda je na vlastnom rozhodnutí zamestnávateľa, v akom rozsahu toto opatrenie v takomto konkrétnom prípade použije.