Domov » Aktuality » Nasadenie sociálnych pracovníkov počas prvej vlny pandémie nezostalo nepovšimnuté

Nasadenie sociálnych pracovníkov počas prvej vlny pandémie nezostalo nepovšimnuté

Publikované piatok, 9 októbra 2020

Nie len lekári, zdravotné sestry, záchranári, hasiči, vojaci či policajti boli počas prvej vlny pandémie v plnom nasadení. Sociálni pracovníci tiež nezostali doma, ale vykonávali svoju prácu, v neistých podmienkach, v čase turbulentných zmien, ktoré terén dennodenne prinášal. Ich nasadenie nezostalo nepovšimnuté, dočkajú sa mimoriadnych odmien.

Vláda Slovenskej republiky schválila nariadenie č. 271/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Týmto nariadením vlády SR sa rieši ocenenie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a SPO a SK prostredníctvom jednorazovej dotácie na tzv. „mimoriadne odmeny“ (plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu, vrátane preddavku na povinné verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom z tohto plnenia) za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností. Dotácia bude v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutá v rámci dotačného titulu na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Usmernenie k poskytnutiu dotácie a všetky ďalšie potrebné formuláre nájdete na tomto linku:

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

Tím národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni chce aj touto cestou POĎAKOVAŤ  za prácu a doterajšiu spoluprácu všetkým zamestnancom komunitných centier, nízko prahových denných centier, nízko prahovej sociálnej služby pre deti a rodiny. Len vďaka vzájomnej spolupráci sa môžeme spoločne podieľať na riešení tejto mimoriadnej situácie.